Informationsbrev om forskningsprojekt

 

Mental och fysisk hälsa utan gränser (MeSHe)

 

Förfrågan om deltagande

Du tillfrågas att delta i denna studie för att du är

-en gymnasium student

eller

-klient inom öppenvård för personer med beroendeproblematik.

 

Genom att du fyller i enkäten, så samtycker du till att delta i studien.

 

Bakgrund och syfte

Att tidig i ungdomars liv upptäcka psykiska och fysiska riskfaktorer är en förutsättning för att förhindra långvarig psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap. Vårt pågående internationella forskningsprojekt har redan visat, att utöver de välkända riskfaktorerna för missbruk och kriminalitet, finns även riskfaktorer som är specifika för de olika kulturerna.

I denna studie studerar vi kulturspecifika mönster för psykisk ohälsa och sjukdom. Målet är att i tidigt skede kunna föreslå en individanpassad, effektiv och jämlik vård.

Studien samlar därför in information i olika länder från gymnasieelever, och från vuxna med diagnostiserat substansmissbruk.

Information som enkäten efterfrågar inkluderar frågor om dina alkohol- och substansanvändningsvanor under det senaste året, om fysisk och psykisk hälsa, hur mycket fysisk aktivitet du utövar under din fritid, och vilka känslor du haft som dominerat under det senaste året.

 

Hur går studien till?

Studiens och resultatens pålitlighet baserade på dina ärliga svar.

Att fylla i enkäten tar ca 45-60 minuter. Du ska få möjligheten att skicka in dina svar efter den första halvan eller på slutet av enkäten. Var snäll och sicka in dina svar även om du har svarat på vissa frågor.

 

Vilka är riskerna?

Risken med att delta i enkätundersökningen är att det kan kännas påfrestande att tänka på, eller rapportera fysiska eller psykiska problem och om eventuellt pågående missbruk, och eventuellt aggressivt antisocialt beteende mot andra.

Därför inkluderar vi information till relevanta stödorganisationer på hemsidan där du ska komma tillbaks efter du skickar in dina svar. Vi har valt detta sätt för stöd, för att kunna behålla din anonymitet och integritet.

 

Hantering av data och sekretess

Dina svar i enkäten kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  Endast forskarna i projektet har tillgång till data. De insamlade anonyma elektronisk data lagras i säker molntjänst hos Högskolan Väst, där även säkerhetskopior tas regelbundet.

 

Hur får jag information om studiens resultat?

Studien är stor och innebär båda nationella och internationella analyser. Allt resultat ska publiceras i vetenskapliga artiklar, som ska hittas på projektets hemsida: https://meshe.se/

 

Frivillighet

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt.

Ansvariga

Ansvarig för studien är projektledare, professor Nóra Kerekes, Högskolan Väst. Forskningshuvudman är Högskolan Väst, Trollhättan.

Personuppgiftsombud är Margareta Åkesson, Högskolans förvaltning, Högskolan Väst, Trollhättan, tel. 0520-22 30 54.

 

 

 

Nóra Kerekes

Universitetslektor, , Professor i medicinsk vetenskap (psykiatri), Filosofie doktor i medicinsk neurovetenskap

Institutionen för hälsovetenskap

Högskolan Väst

Tel +46 (0) 520 22 3906                          e-mail: nora.kerekes@hv.se