Informationsbrev om forskningsprojekt

Mental och fysisk hälsa utan gränser (MeSHe)

 

Förfrågan om deltagande

Du tillfrågas att delta i denna studie för att du är klient inom öppenvård för personer med beroendeproblematik.

 

Genom att du fyller i enkäten, så samtycker du till att delta i studien.

 

Bakgrund och syfte

Att tidig i ungdomars liv upptäcka psykiska och fysiska riskfaktorer är en förutsättning för att förhindra långvarig psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap. Vårt pågående internationella forskningsprojekt har redan visat, att utöver de välkända riskfaktorerna för missbruk och kriminalitet, finns även riskfaktorer som är specifika för de olika kulturerna.

I denna studie studerar vi kulturspecifika mönster för psykisk ohälsa och sjukdom. Målet är att i tidigt skede kunna föreslå en individanpassad, effektiv och jämlik vård

 

Studien samlar därför in information i olika länder från gymnasieelever, och från vuxna med diagnostiserat substansmissbruk. Utöver Sverige, deltar Marocko, Egypten och Namibia i studien just nu. Information som enkäten efterfrågar inkluderar frågor om dina alkohol- och substansanvändningsvanor under det senaste året, om fysisk och psykisk hälsa, hur mycket fysisk aktivitet du utövar under din fritid, och vilka känslor du haft som dominerat under det senaste året.

 

Hur går studien till?

Studiens och resultatens pålitlighet baserade på dina ärliga svar.

Vid ett gruppbehandlingstillfälle får du frågan att delta i studien. Endast de i gruppen som vill fylla i de anonyma enkäterna, gör det. Andra klienter kommer delta i andra skriftliga behandlingsuppgifter under tiden för datainsamlingen. Att fylla i enkäten tar ca 45-60 minuter. Enkäten lämnas in i stängt och igenklistrat kuvert till närvarande personalen.

 

Vilka är riskerna?

Risken med att delta i enkätundersökningen är att det kan kännas påfrestande att tänka på, eller rapportera fysiska eller psykiska problem och om eventuellt pågående missbruk, och eventuellt aggressivt antisocialt beteende mot andra.

Därför inkluderar vi information till relevanta stödorganisationer i enkäten. Tveka inte att ta en bild av dessa kontaktuppgifter, eller helt enkelt ta den bifogade informationslappen med kontakt uppgifter med dig hem. Vi har valt detta sätt för stöd, för att kunna behålla din anonymitet och integritet.

 

Hantering av data och sekretess

Dina svar i enkäten kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  Endast forskarna i projektet har tillgång till data. De insamlade anonyma enkäterna sparas på Högskolan Väst, Institution för Hälsovetenskap, i ett låst och brandsäker skåp under tiden studiens pågår, och i minst 10 år. All insamlad data inmatas till elektroniska filer. All elektronisk data lagras i säker molntjänst hos Högskolan Väst, där även säkerhetskopior tas regelbundet.

 

Hur får jag information om studiens resultat?

Studien är stor och innebär båda nationella och internationella analyser. Allt resultat ska publiceras i vetenskapliga artiklar, som ska hittas på projektets hemsida: https://meshe.se/

 

Frivillighet

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Du har full rätt att när som helst avbryta ditt deltagande, och du behöver inte ange något skäl till att du avbryter. Om du väljer att delta, att inte delta eller att avbryta deltagandet, så påverkar det inte på något sätt fortsatt vård och behandling för dig som är klient.

 

Ansvariga

Ansvarig för studien är projektledare, docent Nóra Kerekes, Högskolan Väst. Forskningshuvudman är Högskolan Väst, Trollhättan. Övriga medarbetare i studien är Britt Hedman Ahlström, universitetslektor, sjuksköterska i psykiatri, filosofie doktor i omvårdnad, docent i vårdvetenskap, samt Kourosh Bador, legitimerat psykoterapeut.

Personuppgiftsombud är Margareta Åkesson, Högskolans förvaltning, Högskolan Väst, Trollhättan, tel. 0520-22 30 54.

 

 

 

Nóra Kerekes

Universitetslektor, Filosofie doktor i medicinsk neurovetenskap, Professor i medicinsk vetenskap (psykiatri)

Institutionen för hälsovetenskap

Högskolan Väst

Tel +46 (0) 520 22 3906                          e-mail: nora.kerekes@hv.se

Respektera nödnumret 112, det ska bara användas i nödsituation!

 

Elevhälsan vid din skola vet om att enkäten genomförs, och är informerade om enkätens innehåll.

 

  • Polis 114 14
  • Sjukvårdsrådgivningen 1177

 

  • Närhälsan Uddevalla ungdomsmottagning (Umo) Trädgårdsgatan 6, 451 31 Uddevalla,

 

Du når också Närhälsans ungdomsmottagning via 1177:

https://www.1177.se/Hitta-vard/Vastra-Gotaland/Kontakt/Ungdomsmottagningen-Uddevalla-Uddevalla-1/

 

  • Tel: 010-441 63 50. Detta telefonnummer är gemensamt för Ungdomsmottagningarna i Lysekil, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Munkedal, Orust och Uddevalla.